27. apríla 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán (CKO) vyhlásil výzvu na predkladanie námetov na zlepšenie systému implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov – výzva ESIF idea hack, ktorej cieľom je zvýšiť zapojenie odbornej aj laickej verejnosti do návrhu zlepšení a zmien v systéme implementácie EŠIF. Výzva je zverejnená na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk na tomto mieste.

Prijaté námety budú posúdené internou komisiou CKO, ktorá na základe hodnotiacich a výberových kritérií vyberie desať námetov, ktoré budú predmetom riešenia v rámci hackathonu - čo je kreatívna forma podujatia, niečo ako organizovaný brainstorming. Výsledné riešenia námetov v rámci hackathonu budú prezentované hodnotiacej komisii, ktorá vyberie troch víťazov, ktorí získajú vecné ceny a ich návrhy budú môcť byť zohľadnené pri tvorbe strategických materiálov implementácie EŠIF.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť