20. decembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.

Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach. Systémy zahŕňajúce princípy koncepcie inteligentného priemyslu sa vyznačujú novými charakteristickými znakmi, medzi ktoré patria, napr.:

  • výroba je optimalizovaná z hľadiska celého podniku, jeho funkčného celku alebo výrobného úseku a prebieha v prostredí fyzických výrobných zariadení a informačného systému s funkčným využitím dát,
  • prevádzka strojov a zariadení a postupy vývoja a produkcie výrobkov sa uskutočňujú vo funkčných, digitálne previazaných väzbách a v prípade potreby navzájom komunikujú s cieľom nájsť účinné a efektívne riešenie,
  • jednotlivé prvky výrobného, príp. podnikového procesu si navzájom vymieňajú údaje podľa aktuálnej potreby,
  • výrobné a podnikové systémy sú vzájomne riadené a prevádzkované v reálnom čase, prípadne s malým oneskorením, umožňujúcim priamo ovplyvňovať prebiehajúci proces,
  • výrobné systémy sú nastavené pre individualizáciu projektov pri zabezpečení ziskovosti ich produkcie,
  • automatizované a inteligentne riadené systémy dokážu funkčne nahradiť ľudskú prácu primárne pri fyzicky intenzívnych, rutinne opakovaných a inými spôsobmi zaťažujúcich činnostiach.

Výzva z hľadiska jej vecného zamerania nadväzuje na výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15), ktorá bola uzavretá 31. 7. 2018 s tým, že oproti uvedenej uzavretej výzve došlo k rozšíreniu možností zamerania projektov (typov počiatočných investícií), v dôsledku čoho sú v rámci aktuálnej výzvy oprávnené nielen investície do zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, ale aj investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3) prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky (veľký podnik musí do aktivít súvisiacich s prevádzkou projektu zapojiť MSP).

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 35 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetnú výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť