4. februára 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 03.02.2016  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01). Podrobné informácie k výzve nájdete v časti DOPYTOVO-ORIENTOVANÉ PROJEKTY, ako aj na internetovej stránke Výskumnej agentúry.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť