17. decembra 2021

17.12.2021 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov. Podporené budú aktivity, ktoré prispejú k návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnu zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.  Podporené budú taktiež komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA a výskumno-vývojové aktivity zamerané na riešenie pandémie COVID-19.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 25 000 000 EUR

Minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 500 000 – 1 500 000 EUR

 

Dátum vyhlásenia:            17.12.2021

Dátum uzavretia:              do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve

Typ výzvy:                          otvorená

                                            termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 5. február 2022

                                            frekvencia uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl je v intervale 4 týždňov

 

Komplet informácie, výzvu a prílohy k nej nájdete TU

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť