28. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28) a výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

 

V rámci výziev môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia ŽoNFP, resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Cieľom zverejnených výziev je podporiť činnosti klastrovej organizácie zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre ňu z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie. V rámci podporeného projektu musí byť preukázaný súlad cieľov žiadateľa o pomoc popísaných v dokumente Stratégia rozvoja klastrovej organizácie, ktorých plnenie je súčasťou oprávneného projektu s niektorým z hlavných trendov a/alebo vedľajších trendov a/alebo integrovaných rozvojových trendov, ktorými je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) a zároveň s niektorou z produktových línií stanovených v rámci určenej  domény RIS3 SK.

Podporení môžu byť žiadatelia so sídlom:

  • na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a
  • na území Bratislavského kraja v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

 

K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výziev bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:

  • 2 700 000 EUR v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28  a
  • 2 300 000 EUR v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

Typ výziev: otvorené

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite SEM: 28  29

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť