29. októbra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 26. 10. 2018 nasledovné usmernenia:

 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.1.1-05)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja (kód OPVaI.VA/DP/2018/1.1.3-05)

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.1.1-04)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.2.1-01)

 

Usmerneniami sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení predmetné výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok.

 

Usmernenia a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa 29. októbra 2018. Usmernenia budú zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach aj s vyznačenými zmenami a novými dokumentami v znení usmernení.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť