7. júna 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť všetkých päť výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie, kód OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

 

Dôvodom plánovaného uzavretia výziev je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetné výzvy.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výziev je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci daných výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť