19. novembra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 16.11.2018 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v 4 doménach inteligentnej špecializácie:

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na odstávku IT služieb a nefunkčnosti webového sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk dňa 16.11.2018 boli štyri vyššie uvedené výzvy zverejnené dňa 16.11.2018 na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk, link: http://www.minedu.sk/20858-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

 

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie (kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06) bola vyhlásená ako prvá dňa 13.11.2018, link: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-06/.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na každú z piatich vyššie uvedených výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít je 2 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Výzvy sú otvorené a dátum uzavretia každej výzvy je do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej vo výzve.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť