22. novembra 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Podporené budú aktivity realizované v súlade so stratégiou RIS3 Sk v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ako aj aktivity súvisiace s riešením pandémie COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 700 000 EUR, čo vrátane spolufinancovania so štátneho rozpočtu predstavuje nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške minimálne 10 830 000 EUR v závislosti od intenzity financovania NFP  95 – 100%, pričom minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 1 000 000 – 6 000 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia:            22.11.2021

Dátum uzavretia:               do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,

                                             najneskôr však dňa 31. marca 2022, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Typ výzvy:                           otvorená

 

Kompletné informácie o výzve, vrátane príloh nájdete TU.

                                             

 

Kontaktné údaje:                 Výskumná agentúra ,

                                               Sliačska 1, 831 02  Bratislava,

                                               IČO: 31819494

                                               info@vyskumnaagentura.sk

                                               www.opvai.sk, www.vyskumnaagentura.sk

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť