2. júla 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II)

Podrobnosti sú uvedené priamo vo výzve, ktorej súčasťou je aj prihláška do Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os: PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1.1 – Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
Špecifický cieľ: 1.1.1 - Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  14. 11. 2018

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

VÝZVA

PRIHLÁŠKA DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

ŽIVOTOPIS

DOMÉNY INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť