27. apríla 2018

27.4.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      27. 04. 2018

Dátum uzavretia:                  do vyčerpania celkovej alokácie finančných               

                                                   prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                               otvorená

Viac informácií nájdete tu: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/op018-1-1-3-04/vai-va-dp-2

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť