1. apríla 2021

Výskumná agentúra (VA) pokračuje aj v roku 2021 v úspešne naštartovanom progrese z roku 2020.
Minulý rok bol špecifický nielen začiatkom mimoriadnej epidemiologickej situácie, ale aj výmenou vedenia v agentúre. Tomu sa podarilo vďaka efektívnym opatreniam postupne zakcelerovať proces posudzovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a na to nadväzujúce zazmluvňovanie projektov. Pozitívny posun nastal aj v procese spracovania žiadostí o platbu.

Čerpanie, ktoré je hlavným cieľom vo vzťahu k záväzkom k Európskej komisii v tomto programovom období, tak stúplo zo 14,5 mil. eur na začiatku roka 2020 na súčasných 77,1 mil. eur (pre EÚ zdroje). Za posledný rok sa vyčerpalo viac finančných prostriedkov, ako za predchádzajúcich 5 rokov spolu. Prijímateľom pomoci boli v rámci projektov riadených Výskumnou agentúrou vyplatené nenávratné finančné príspevky (NFP) v celkovom objeme 87,8 mil. eur.

Podarilo sa rozhodnúť o podaných žiadostiach v rámci 10-tich výziev, vrátane posledných dvoch výziev relevantných k pandémii COVID-19 a aj mnohé zazmluvniť. Kontrahovanie tak stúplo zo 144,6,7 mil. eur na začiatku roku 2020  na súčasných 335,1 mil. eur a do konca júna tento objem stúpne na 395 mil. eur, čo predstavuje viac ako 96% celkovej alokácie zdrojov EÚ v správe Výskumnej agentúry. Opäť platí, že za posledný rok sa podarilo zakontrahovať väčší objem prostriedkov ako za posledných 5 rokov spolu.

V súčasnosti je vo Výskumnej agentúre v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zazmluvnených celkovo 128 dopytovo-orientovaných projektov vo výške viac ako 460 miliónov eur (celková zazmluvnená suma NFP). Financie sú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Kvalitné výskumné projekty tak budú prínosom pre nás všetkých v tejto mimoriadne náročnej situácii,“ povedal štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Prioritou nielen vo VA, ale celkovo na Slovensku, je teraz prinášať kvalitné riešenia zamerané na  problematiku a elimináciu dopadov pandémie. Zámerom je, aby sme mali k dispozícii diagnostiku, systémy a technológie na Slovensku pre prípadné ďalšie vlny pandémie podľa možností  vo vlastnej réžii a podporili zároveň slovenskú ekonomiku, slovenský výskum a zamestnanosť doma.

VA preto aktuálne zazmluvňuje projekty z dvoch výziev, relevantných pre boj s pandémiou COVID-19, k 23.3. 2021 je zazmluvnených spolu 21 projektov v sume 76 821 571,65 eur.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť