29. apríla 2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 29. apríla 2022 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34, zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation. Výzva bola uzavretá z dôvodu, že celkový finančný objem predložených žiadostí o poskytnutie NFP dosiahol jej disponibilnú alokáciu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť