26. februára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 26. 2. 2018 Usmernenie č. 1 k nasledujúcim výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja: 

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12,

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

– ďalej len „výzva“ resp. „výzvy“.

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzvam na  podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja  s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 (ďalej len „usmernenie č. 1“) je aktualizácia výziev za účelom ich zosúladenia s platnou legislatívou, ako aj skúsenosťami z praxe, reflektovanie na nové možnosti elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie NFP, ako aj nové možnosti overovania splnenia niektorých podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejných elektronických registrov a zároveň oprava zjavných chýb v písaní.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. 2. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 ku všetkým z vyššie uvedených výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja nájdete tu:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 ,

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 ,

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť