19. januára 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 19.01.2018 usmernenie pre žiadateľov v rámci  Vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore s kódom OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01. Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 19.01.2018, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť