15. novembra 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 15.11.2017 Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k príprave veľkého projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci. Usmernenie sa týka kontroly verejného obstarávania veľkého projektu, národných projektov a projektov technickej pomoci, ktoré budú súčasťou zoznamu projektov, a ktoré ešte neboli predložené ako žiadosť o NFP.

 

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15.novembra 2017.

Úplné znenie Usmernenia riadiaceho orgánu č. 1 k príprave veľkého projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci je dostupné tu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť