20. septembra 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra s cieľom zrýchliť implementáciu projektov a čerpanie finančných prostriedkov predlžuje v prípade výziev s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 a MH/DP/2022/9.5-35 obdobie na využívanie preddavkových platieb. Z tohto dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, verzia 4.2 (ďalej len „Usmernenie“) 

 

Na základe tohto usmernenia je možné v prípade výziev s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 a MH/DP/2022/9.5-35 využiť preddavkové platby v prípade, že prijímateľ predloží poskytovateľovi žiadosť o platbu s výdavkami viažucimi sa k preddavkovým platbám najneskôr do 15. januára 2024.  Zároveň sa pre prijímateľov v rámci týchto dvoch výziev zavádza možnosť predložiť formulár na zúčtovanie preddavkovej platby spolu s vyúčtovacou faktúrou ako samostatné podanie, a to najneskôr do 15. augusta 2024. V usmernení sa taktiež upresňuje informácia, že Poskytovateľ uhradí preddavkové platby maximálne do výšky 95 % celkových oprávnených výdavkov zákazky.

 

Usmernenie je účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 20. septembra 2023 a jeho úplné znenie nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť