13. septembra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31), ktoré nadobúda účinnosť 13. septembra 2022. 

Cieľom usmernenia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 (ďalej len „výzva“) je špecifikácia výpočtu hodnoty výsledného percentuálneho hodnotenia regionálneho prínosu investičného zámeru a hodnoty indexu ziskovosti investičného zámeru v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičného zámeru, ktorý je realizovaný ako kombinácia priemyselnej výroby a technologického centra.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza formulár prílohy č. 5 ŽoNFP - Doplňujúce údaje.

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 13. septembra 2022.

Celé znenie usmernenia nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť