21. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21. 06. 2018 Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 (ďalej len „výzva“).

Usmernením č. 6 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výzvy – indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Zmenou formálnej náležitosti výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena vyplývajúca z usmernenia č. 6 je v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, v ktorom sa okrem iného uvádza, že poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny vo formálnych náležitostiach výzvy, medzi ktoré patrí aj indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu, aj po jej uzavretí.

Dôvodom tejto zmeny je zabezpečiť plynulé a efektívne využitie finančných prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom podpory ŽoNFP predložených k termínu uzávierky výzvy, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku stanovené výzvou, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pôvodne určených na výzvu by ich nebolo možné v rámci výzvy schváliť.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 21. 6. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 6 k výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť