25. apríla 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 25. 4. 2018 Usmernenie č. 3 k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12,

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13,

– ďalej len „výzva“ resp. „výzvy“.

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 (ďalej len „usmernenie č. 3“) je:

  • doplnenie záväzných formulárov prílohy č. 1, 7 a 8 ŽoNFP o identifikáciu subjektu, ktorý príslušnú prílohu ŽoNFP vypracováva v súlade s potrebou identifikovať relevantného člena partnerstva, ktorý vypracováva príslušnú prílohu ŽoNFP a
  • úprava zásad pre výber merateľných ukazovateľov projektu a pre stanovenie ich cieľových hodnôt a zároveň doplnenie zoznamu merateľných ukazovateľov projektu s cieľom zosúladiť postupy stanovovania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu s technickými nastaveniami ITMS2014+, zabezpečiť vykazovanie príspevku výzvy k plneniu cieľov výkonnostného rámca Operačného programu Výskum a inovácie ako aj s cieľom odstrániť pochybnosti na strane žiadateľa/partnera pri stanovovaní cieľových hodnôt povinných merateľných ukazovateľov projektu.

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 25. 4. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 3 ku všetkým z vyššie uvedených výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja nájdete tu:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť