26. marca 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 26.03.2019 usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 (ďalej len „výzva“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 (ďalej len „usmernenie č. 2“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 1, ods. 1 a ods. 3, písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v rámci relevantných podmienok poskytnutia príspevku a v nadväznosti na danú aplikáciu úprava výzvy a jej príloh vo väzbe na technické možnosti systému ITMS2014+ v procese overovania ich splnenia.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 26. marca 2019.

Úplné znenie usmernenia k vyššie uvedenej výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť