28. mája 2018

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve je zosúladenie znenia výzvy a jej príloh so záväzným formulárom Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR v rámci dokumentu Vyhlásenie o veľkosti podniku

S cieľom zjednodušiť žiadateľom vypĺňanie tejto povinnej prílohy k žiadosti o NFP bol nový záväzný formulár Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP vypracovaný vo forme automatizovaného formulára.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 28. 05. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve nájdete TU .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť