10. októbra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 10. 10. 2018 usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „usmernenie“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

  • prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • prijatím zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci výziev s podobným zameraním.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok pre posúdenie projektového zámeru.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 10. októbra 2018.

Úplné znenie usmernenia k vyššie uvedenej výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva nájdete tu: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť