27. marca 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 27.03.2019 usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 (ďalej len „výzva“).

Cieľom usmernenia č. 1 je úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s cieľom zabezpečiť efektívne a plynulé využitie finančných prostriedkov z operačného programu Výskum a inovácie.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 27. marca 2019.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k vyššie uvedenej výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť