27. februára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 27.02.2018 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14) – ďalej len „výzva“.

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve je aktualizácia výzvy najmä za účelom posunu termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola a zosúladenia výzvy so skúsenosťami z praxe, reflektovanie na nové možnosti elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie NFP priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej schránky poskytovateľa, bližšie špecifikovanie spôsobu overovania splnenia relevantných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejne dostupných registrov, bližšie špecifikovanie formy a spôsobu doručovania dokumentov medzi žiadateľom a poskytovateľom, odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade stiahnutia žiadosti o poskytnutie NFP a jej opätovného predloženia a oprava zrejmých nesprávností.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 27. 2. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť