6. novembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 06.11.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) – ďalej len „výzva“.

Cieľom usmernenia č. 1 k uvedenej výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „usmernenie č. 1“) je optimalizácia výzvy vo vzťahu k zneniu prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP a prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa ako aj vo vzťahu k informáciám uvedeným v rámci povinnej prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom a prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 06.11.2017.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť