29. júna 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.06.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).

Cieľom usmernenia č. 1 k uvedenej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej len „usmernenie č. 1“) je úprava výzvy vo vzťahu k zmene poskytovateľa zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Ministerstvo hospodárstva SR, doplnenie spresňujúcich informácií týkajúcich sa elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“) a zároveň úprava textu v rámci podmienky nezačať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP (podmienka poskytnutia príspevku č. 14).

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 29.06.2017.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 nájdete TU.

 

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s vyššie uvedenou aktualizáciou výzvy, vykonanou dňa 29.06.2017 na základe Usmernenia č. 1 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že predmetná aktualizácia má dopad na zmenu formuláru ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť