1. decembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 1. decembra 2020:

  • Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18;
  • Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Cieľom usmernení je úprava výziev OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 a ich príloh v súvislosti s:

  • aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie;
  • nahradením nástroja SME Instrument programu Horizont 2020 nástrojom EIC Accelerator Pilot a s možnosťou predkladania inovačných projektov aj v rámci nástupníckeho programu Horizont Európa.

Právnym základom pre zmenu výziev je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a Usmernenie č. 5 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné od 1. decembra 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 nájdete TU

Úplné znenie Usmernenia č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť