15. februára 2016

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v súvislosti so zmenou formy preukazovania podmienky poskytnutia príspevku (PPP) č. 15 v rámci výziev s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 a OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01 vyhlásených dňa 13. 01. 2016 zverejnením na webovom sídle OP VaI vydáva usmernenie, ktorým mení formulár prílohy č. 1 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) - Súhrnné čestné vyhlásenie partnera z dôvodu potreby doplniť ho o čestné vyhlásenie partnera, že zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie aktivít partnera v rámci projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia. Usmernením sa nemení samotná PPP č. 15, t. j. podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu partnerom, ale iba formulár prílohy, ktorým sa daná PPP preukazuje.

 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15. 02. 2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie. Žiadosti o NFP odoslané, resp. dané na prepravu na VA od 16. 02. 2016 musia pri preukazovaní PPP č. 15 používať zmenený formulár prílohy č. 1 žiadosti o NFP (v prípade relevantnosti). V zmysle kapitoly 4 Príručky pre žiadateľa o NFP z operačného programu Výskum a inovácie, verzia 2.0, v prípade, ak VA vykoná zmenu výzvy, ktorá vyžaduje úpravu, resp. aktivitu zo strany žiadateľa (vrátane zmeny spôsobu preukazovania PPP, bez samotnej zmeny PPP) je žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o NFP pred zmenou výzvy, t. j. pred vydaním usmernenia k výzve, avšak o ktorej ešte VA nerozhodla, oprávnený svoju žiadosť o NFP doplniť alebo zmeniť, ak to takáto zmena vyžaduje. VA písomne informuje o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia žiadosti o NFP všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli odoslané, resp. dané na prepravu na VA najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia. Žiadatelia majú možnosť doplniť svoje žiadosti o NFP v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie o zmene danej výzvy.

 

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje ako prílohu tohto usmernenia zmenený formulár prílohy č. 1 k žiadosti o NFP s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledný formulár so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádza v rámci formulárov príloh k žiadosti o NFP, ktoré sú súčasťou prílohy č. 13 vyhlásených výziev s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 a OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01.

 

súhrnné čestné vyhlásenie partnera s vyZnačením zmien

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť