21. októbra 2021

Výskumná agentúra vydáva Usmernenie pre pre žiadateľov/prijímateľov NFP k určovaniu lehôt na vysvetlenie informácií pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez elektronického trhoviska ( s účinnosťou od 26.10.2021) za účelom zabezpečenia dodržiavania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) týkajúcich sa určovania lehôt na vysvetlenie informácií pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez elektronického trhoviska a v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania pre programové obdobie 2014-2020 platnou od 13.05.2021 a účinnou od 15.06.2021.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť