12. mája 2020

Výskumná agentúra zverejnila dňa  12. mája 2020 Usmernenie č.4  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08.

Usmernenie č. 4 sa týka iba úplného znenia výzvy. Všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 3. Predmetom zmeny je len navýšenie indikatívnej alokácie na výzvu.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú platné a účinné odo dňa 12. mája 2020.

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-08/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť