12. októbra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 12. 10. 2018 nasledovné usmernenia:

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-04)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-05)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-06)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-07)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-08)

 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu (ďalej len „usmernenie“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

  • prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • prijatím zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z doteraz vyhlasovaných výziev.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok.

Usmernením sa predlžuje dátum uzavretia výziev do 31. 12. 2018. Predlžuje sa tým aj termín na predloženie dokumentu „Výskumná stratégia projektu dlhodobého strategického výskum pre posúdenie zahraničnými expertmi“.

Zároveň dávame do pozornosti, že Často kladené otázky (FAQ), ktoré sú zverejnené pri predmetných výzvach, budú v najbližších dňoch ešte doplnené o výklad vybraných merateľných ukazovateľov.

 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 12. októbra 2018.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť