7. júla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19.

Cieľom Usmernenia č. 4 je:

  • upraviť výzvu v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 a 
  • zefektívniť spôsob a formu preukazovania a overovania podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k veľkosti podniku v procese konania o ŽoNFP.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 4 k výzve a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 7. júla 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k vyššie uvedenej výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť