22. apríla 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva v poradí štvrté usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01. Toto usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie hodnotiacich kôl, nadobúda účinnosť dňa 22. 04. 2016.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť