5. apríla 2016

Vážení žiadatelia o NFP,

v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 sme vydali Usmernenie č. 3.

Usmernenie č. 3 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

A.  Úprava formálnych náležitostí v rámci Výzvy:

Kód výzvy: 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 

Zmena výzvy na základe:

§ 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) a časť 4 výzvy

Druh zmeny:

zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. h) zákona o EŠIF – ďalšie formálne náležitosti 

Časť výzvy dotknutá zmenou:

Príloha č. 1 výzvy – formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len “NFP“)

Zdôvodnenie vykonanej zmeny:

zjednodušenie predkladania vybranej dokumentácie žiadateľa/partnera k žiadosti o NFP

doplnenie preukazovania vecnej oprávnenosti výdavkov v rámci predkladaných dokumentov (o životopisy zamestnancov žiadateľa) pre posúdenie kvality administratívnych kapacít  žiadateľa nielen jeho partnerov 

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia:

05. 04. 2016

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva toto usmernenie pre žiadateľov v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v súvislosti s nasledujúcimi zmenami:

1. Zjednodušenie predkladania dokumentácie

V rámci zjednodušenia  predkladania dokumentácie pre žiadateľov a partnerov k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK uvádzame, že pokiaľ žiadateľ resp. partner bude participovať na viacerých projektoch v rámci uvedenej výzvy, má možnosť k Žiadosti o  NFP predkladať nižšie uvedenú dokumentáciu len v jednom origináli.

Predkladaná dokumentácia (povinné prílohy k ŽoNFP) :

 • Účtovná závierka organizácie za rok 2015 / Účtovná závierka organizácie partnera za rok 2015 – pokiaľ nebola zverejnená v Registri účtovných závierok
  • Upozornenie: V prípade, ak žiadateľ ešte nedisponuje spracovanou účtovnou závierkou za rok 2015, VA si ju vyžiada, resp. ju bude posudzovať počas schvaľovacieho procesu (relevantné iba pre 1. a 2. kolo výzvy). 
 • Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov
 • Zoznam zakúpeného /obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia (formulár 1.07) (1x elektronicky na CD nosiči alebo USB, 1x originál v papierovej verzii)

Žiadateľ resp. partner predložia uvedenú dokumentáciu Výskumnej agentúre v jednom origináli (papierová verzia aj elektronický neprepisovateľný nosič – CD, DVD) ešte pred podaním Žiadosti o NFP, resp. najneskôr do posledného dňa uzatvorenia  hodnotiaceho kola.

Uvedená dokumentácia bude v rámci výzvy predložená komplexne za celý subjekt (organizáciu), pričom žiadateľ resp. partner pri zaslaní tejto dokumentácie v sprievodnom liste uvedie pre identifikáciu zoznam kódov ŽoNFP resp.  názvy projektov, ku ktorým sa vzťahuje zasielaná dokumentácia.

Do originálu žiadosti o NFP predloží žiadateľ resp. partner namiesto pôvodnej prílohy len čestné vyhlásenie, že uvedená dokumentácia už bola zaslaná fyzicky Výskumnej agentúre.

Do systému ITMS2014+ žiadateľ resp. partner uvedené prílohy nahrá tak, aby žiadosť o NFP bola v systéme ITMS2014+ kompletná so všetkými požadovanými prílohami.

Uvedená zmena sa dotýka nasledujúcich častí výzvy:

V časti 5. Prílohy výzvy v rámci prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP + Zoznam povinných príloh nasledujúcich podmienok:

 • podmienka č. 7 – Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
 • podmienka č. 9 – Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu,
 • podmienka č. 17 – Podmienka, že partner nie je podnikom v ťažkostiach,
 • podmienka č. 19 – Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu,
 • podmienka č. 10 – Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z  trestných činov,
 • podmienka č. 20 – Podmienka, že partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z  trestných činov,
 • podmienka č. 25 – Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP VaI 

2. Doplnenie preukazovania vecnej oprávnenosti výdavkov v rámci predkladaných dokumentov  

Pre splnenie podmienky č. 27 – Podmienka vecnej oprávnenosti výdavkov v rámci Formulára žiadosti o NFP je potrebné predložiť životopisy  zamestnancov zodpovedných za realizáciu aktivít projektu, ktorí sú uvedení v personálnej matici, aj zo strany žiadateľa.

Pôvodné znenie podmienky č. 27, posledný odsek dolu (doplnený text je zvýraznený):

1.       

Podmienka vecnej oprávnenosti výdavkov: 

Výskumný zámer (vzorový formulár č. 1.01) - prílohu predkladá žiadateľ ako súhrnný dokument za seba a partnera/partnerov. 

Rozpočet projektu – Súpis (rozpočet) výdavkov realizácie aktivít projektu je prílohou č. 1 formulára č. 1.01 Výskumný zámer - žiadateľ predloží jeden rozpočet projektu, ktorý bude obsahovať jednotlivé výdavky za žiadateľa a partnera/partnerov

 • rozpočet je nutné vypĺňať na predpísanom formulári (Microsoft Excel),
 • v prípade, ak žiadateľ má v rámci jednotlivých položiek rozpočtu projektu ukončený proces verejného obstarávania, je potrebné, aby preklopil výsledné sumy z verejného obstarávania do vzorového formuláru rozpočtu projektu žiadosti o NFP,
 • žiadateľ môže predložiť výkaz výmer od certifikovaného spracovateľa ako prílohu k rozpočtu, nie je potrebné tento výkaz výmer preklápať do vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP, avšak do časti Stavebné práce vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP je potrebné preklopiť kumulované (agregované) položky z výkazu výmer.

Podpísané životopisy zamestnancov partnera zodpovedných za realizáciu aktivít/ projektu, ktorí sú uvedení v personálnej matici. 

Doplnené znenie podmienky č. 27 – posledný odsek dolu:

Podmienka vecnej oprávnenosti výdavkov: 

Výskumný zámer (vzorový formulár č. 1.01) - prílohu predkladá žiadateľ ako súhrnný dokument za seba a partnera/partnerov. 

Rozpočet projektu – Súpis (rozpočet) výdavkov realizácie aktivít projektu je prílohou č. 1 formulára č. 1.01 Výskumný zámer - žiadateľ predloží jeden rozpočet projektu, ktorý bude obsahovať jednotlivé výdavky za žiadateľa a partnera/partnerov

 • rozpočet je nutné vypĺňať na predpísanom formulári (Microsoft Excel),
 • v prípade, ak žiadateľ má v rámci jednotlivých položiek rozpočtu projektu ukončený proces verejného obstarávania, je potrebné, aby preklopil výsledné sumy z verejného obstarávania do vzorového formuláru rozpočtu projektu žiadosti o NFP,
 • žiadateľ môže predložiť výkaz výmer od certifikovaného spracovateľa ako prílohu k rozpočtu, nie je potrebné tento výkaz výmer preklápať do vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP, avšak do časti Stavebné práce vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP je potrebné preklopiť kumulované (agregované) položky z výkazu výmer.

Podpísané životopisy zamestnancov žiadateľa a partnera zodpovedných za realizáciu aktivít/ projektu, ktorí sú uvedení v personálnej matici. 

 

B. Aktualizácia pomôcky: „Test podniku v ťažkostiach“

V rámci dokumentu Identifikácia žiadateľa ako podniku v ťažkostiach bol aktualizovaný text týkajúci výpočtov pre jednotlivé typy MSP. V dôsledku uvedenej zmeny boli zároveň upravené relevantné vzorce v rámci pomôcky “Test podniku v ťažkostiach”. Všetky zmeny sú v texte vyznačené.

C. Pomôcka: „Zoznam povinných príloh k Žiadosti o NFP“

Cieľom zjednodušenia prípravy  a predloženia relevantných dokumentov v rámci ŽoNFP, Výskumná agentúra vypracovala zoznam povinných príloh k ŽoNFP rozdelený v závislosti od typu organizácie (subjektu).

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť