31. mája 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 31.05.2017 usmernenie pre žiadateľov v rámci Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 31.05.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť