4. septembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 4. septembra 2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23.

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy v súvislosti s:

  • navýšením alokácie výzvy,
  • predĺžením termínu uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola,
  • úpravou spôsobu komunikácie s poskytovateľom prostredníctvom osobných konzultácií počas trvania mimoriadnej situácie.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 2 k výzve a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 4. septembra 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť