24. júla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu v rámci Iniciatívy EK catching-up regions vo vybraných regiónoch:

- Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

- Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava príloh výzvy v súvislosti s:

  • aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
  • potrebou reflektovať na postupné uvoľňovanie prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19,
  • potrebou reflektovať na požiadavky predmetného regiónu, ktoré vyplynuli zo žiadostí o informácie zasielaných potenciálnymi žiadateľmi po zverejnení výzvy,
  • odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Usmernením č. 2 o. i. dochádza k rozšíreniu oprávnenosti stavebných výdavkov v rámci skupiny výdavkov 021 Stavby a zároveň k doplneniu novej skupiny výdavkov 511 Opravy a udržiavanie, čím poskytovateľ reflektuje na požiadavky potenciálnych žiadateľov z oprávnených regiónov za účelom zvýšenia absorpčnej kapacity daných výziev.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 2 k vyššie uvedeným výzvam a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 24. júla 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 nájdete TU.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť