2. septembra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 2. septembra 2022 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34.

Cieľom Usmernenia č. 1 je úprava (navýšenie) výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu.

Právnym základom pre zmenu výziev je § 17 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 1 k vyššie uvedenej výzve a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 2. septembra 2022.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť