18. novembra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35), ktoré nadobudlo účinnosť 18. novembra 2022. 

Cieľom usmernenia č. 1 je:

  • zabezpečenie identifikačných údajov o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu v rámci ŽoNFP, za účelom ich zahrnutia do zoznamu schválených a neschválených ŽoNFP, ktorý je poskytovateľ povinný zverejniť na webovom sídle www.opvai.sk v zmysle ustanovení zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zabezpečenie informovanosti žiadateľov o najčastejších chybách, ktoré žiadatelia robia pri príprave ŽoNFP, ako aj pri dopĺňaní ŽoNFP v nadväznosti na výzvu na doplnenie ŽoNFP.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa
  • formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 18. novembra 2022.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť