23. júla 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 23.07.2018 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06 (ďalej len „vyzvanie“).

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom tejto zmeny je zabezpečiť optimalizáciu vyzvania vo vzťahu k úprave zoznamu merateľných ukazovateľov relevantných pre predmetné vyzvanie, ktorý tvorí prílohu č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 23. 07. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k vyzvaniu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť