10. novembra 2016

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 10.11.2016 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej len „Usmernenie č. 2“) je upresnenie a doplnenie informácií uvádzaných vo výzve vo vzťahu k:

  • spôsobu podania ŽoNFP (doručenie ŽoNFP), ktorý predstavuje formálnu náležitosť výzvy - 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP, 
  • spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,
  • spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,
  • spresneniu definícií a relevancií k horizontálnym princípom vybraných merateľných ukazovateľov projektu, doplneniu nepovinného merateľného ukazovateľa projektu a úpravy príznaku rizika v prípade vybraného nepovinného merateľného ukazovateľa projektu v rámci prílohy č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „SO pre OP VaI“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 10.11.2016.

 

Úplné znenie Usmernenia č. 2 nájdete TU .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť