8. apríla 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 1 k nasledovným piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít (VaV kapacity):

Usmernenie č. 1 sa týka nasledovných dokumentov:

  • výzva
  • príloha Žiadosti o NFP               -  1.00 Formulár ŽoNFP
  • príloha výzvy                              -       2 Príručka pre žiadateľa
  • príloha Príručky pre žiadateľa    -  2.03 Zoznam príloh ŽoNFP pomôcka.

Novou prílohou je príloha 1.09 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 8. apríla 2019. Usmernenie č. 1 je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach na podporu VaV kapacít aj s vyznačenými zmenami a novými prílohami v znení usmernenia č. 1.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť