7. februára 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 07.02.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom usmernení č. 1 k uvedeným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej len „usmernenia č. 1“) je zapracovanie legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doplnenie popisu prílohy č. 3 žiadosti o poskytnutie NFP.

Vzhľadom na rozsah zmien a s cieľom poskytnúť žiadateľom dostatočný časový priestor na úpravu pripravovaných žiadostí o poskytnutie NFP boli zároveň zmenené termíny uzavretia 1. hodnotiacich kôl, a to z pôvodného termínu 15. 02. 2017 na 03. 03. 2017.

Usmerneniami č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenia č. 1 a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07.02.2017.

 

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nájdete TU.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť