22. mája 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dňa 22. mája 2020 zverejnilo usmernenia k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

Hlavným spoločným dôvodom na vydanie usmernení k výzvam je vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach. Vypustením tejto podmienky dochádza k zníženiu administratívnej záťaže žiadateľov a k zjednodušeniu prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zároveň bola upravená príloha č. 3.1 ŽoNFP Personálne matice, s cieľom zlepšenia jej prehľadnosti a zdôraznenia jej previazanosti so stanovenými finančnými limitmi.

Podrobné informácie k jednotlivým úpravám výziev sú uvedené a zdôvodnené v príslušných usmerneniach, ktoré sú zverejnené v rámci jednotlivých výziev:

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť