2. augusta 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35), ktoré nadobudlo účinnosť 2. augusta 2023. 

Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35 (ďalej len „výzva“) je navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy.​

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 2. augusta 2023.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť