8. júla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 8. júla 2021 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31). 

Cieľom usmernenia č. 1 je:

-     zohľadniť výnimku Centrálneho koordinačného orgánu týkajúcu sa zákaziek, pri ktorých bola zmluva s dodávateľom uzavretá ešte pred vyhlásením výzvy,

-     zlepšiť zrozumiteľnosť výzvy vo vzťahu k pravidlám uplatňovania synergickej podpory, t. j. doplnkového financovania časti oprávnených nákladov investičných zámerov z NFP v rámci výzvy,

-     rozšíriť pre žiadateľov spôsob preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii, 

-     zohľadniť aktualizáciu webového sídla EK vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku - Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom,

-     doplniť spôsob overovania podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov zo strany poskytovateľa.


Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy,
  • Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
  • Príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov
  • Formulár prílohy č. 4 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
  • Formulár prílohy č. 5 ŽoNFP - Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP.​


Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 08​. júla 2021.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť