29. júla 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 4. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31, zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je august 2022.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť