8. novembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie informuje žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) o rozšírení zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR, ktorý je vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zverejnený na webovom sídle ústredia.

K 20. októbru 2017 boli do vyššie uvedeného zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradené dva nové okresy:

  • Bardejov a
  • Medzilaborce.

Predmetná informácia bola na webovom sídle ústredia zverejnená 20. októbra 2017.

Zaradením okresu Bardejov a okresu Medzilaborce do predmetného zoznamu došlo k rozšíreniu možných miest realizácie projektov predkladaných v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie NFP aj s miestom realizácie (t.j. miestom, kde prebieha výrobný proces, resp. je umiestnená prevádzka) v okrese Bardejov a v okrese Medzilaborce.

V nadväznosti na aktuálny vývoj nezamestnanosti v jednotlivých okresoch SR ako aj vzhľadom na pripravovanú novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môžu byť do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradené ďalšie nové okresy. Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom priebežne sledovať zoznam najmenej rozvinutých okresov SR vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na webovom sídle ústredia TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť