2. mája 2016

Vážení žiadatelia o NFP,

 

dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom spustení novej verzie verejnej časti ITMS2014+, ktorá umožní zadať v rámci formuláru žiadosti o NFP osobitné percento spolufinancovania za každý subjekt v rámci partnerstva zvlášť, t. j. osobitne za žiadateľa a každého partnera, a to až na 4 desatinné miesta. O spustení danej verzie Vás budeme informovať prostredníctvom aktualít na webovom sídle www.opvai.sk

 

Keďže aktualizovaná verzia oproti aktuálnej platnej verzii (ktorá umožňuje zadať iba súhrnné percento za celú žiadosť o NFP na úrovni 2 desatinným miest) zjednoduší proces zadávania žiadosti o NFP do ITMS, a tým minimalizuje riziko vzniku chyby pri prepočte percenta spolufinancovania, odporúčame žiadateľom o NFP zvážiť predloženie svojich žiadostí o NFP až po spustení danej verzie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť